Tìm kiếm tin tức
Chức năng nhiệm vụ
Ngày cập nhật 21/05/2015

Theo Quyết định số: 1738/2005/QĐ – UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 31 tháng 5 năm 2005 về việc Thành lập Trung tâm Vận chuyển cấp cứu và Quyết định số: 2030/QĐ – SYT của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 01 tháng 10 năm 2009 về Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Vận chuyển cấp cứu

Chức năng:

- Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế (Ban phòng chống thiên tai thảm họa, Cơ quan đầu ngành thuộc Bộ,...)

- Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu tại chỗ, vận chuyển và hồi sức cấp cứu người bệnh, người bị nạn trong Tỉnh, phát triển theo hướng Trung tâm cấp cứu Tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn công tác vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Công tác vận chuyển cấp cứu:

+ Tổ chức công tác Sơ cứu – cấp cứu tại chỗ và Vận chuyển – Hồi sức cấp cứu người bệnh – người bị nạn về các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp yêu cầu tình hình bệnh tật để giải quyết.

+ Chỉ đạo và phối hợp với các tuyến y tế trên địa bàn Tỉnh để tổ chức triển khai công tác Cấp cứu và Vận chuyển- Hồi sức cấp cứu khi có yêu cầu.

+ Tổ chức công tác phục vụ y tế cho các Hội nghị, các Lễ hội, hoạt động thể thao văn

hóa của Tỉnh và Quốc tế diễn ra trên địa bàn Tỉnh.

+ Tổ chức và phối hợp các tổ chức Cấp cứu Quốc tế để phục vụ Sơ cứu - cấp cứu và Vận chuyển – Hồi sức cấp cứu cho khách du lịch khi đến Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực cấp cứu  và hồi sức cấp cứu:

+ Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ trong Trung tâm Vận chuyển Cấp cứu và tổ chức cấp cứu vệ tinh để nâng cao trình độ chuyên khoa.

+ Tổ chức và phối hợp tổ chức cấp cứu quốc tế để tập huấn, giảng dạy, đào tạo cán bộ cấp cứu cho cộng đồng của Tỉnh và khu vực các Tỉnh miền trung.

+ Phối hợp các tổ chức Đoàn thể - Xã hội, Hội chữ thập đỏ để tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu và biết các nguyên tắc cấp cứu ban đầu trong cộng đồng.

4. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Cấp cứu – Hồi sức Cấp cứu.

5.  Chỉ đạo tuyến và chuyên môn kỹ thuật:

+ Lập kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức cấp cứu ngoại viện của các Trung tâm Y tế Huyện, thị trong công tác Cấp cứu và Vận chuyển cấp cứu trên địa bàn.

6. Hợp tác quốc tế:

+ Hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo qui định của nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

+  Có kế hoạch sử dụng đạt hiệu quả cao để tăng thu ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách của Trung tâm.

+ Từng bước hạch toán chi phí khám chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu theo Nghị Định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị Định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

8.  Nguồn kinh phí một phần từ các dịch vụ y tế:

+ Cước phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư của các tổ chức kinh tế khác.

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Xem tin theo ngày  
Các video khác
Bạn đánh giá website của trung tâm chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 187.562
Truy cập hiện tại 4